Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített, 10.000 Ft vételár feletti új órákra és ékszerekre a Fogyasztót jótállás illeti meg. A jótállás időtartama a vételártól függően: 

- 10.000 Ft – 250.000 Ft közötti vételár esetén 2 év, 

- 250.000 Ft feletti vételár esetén 3 év.

A jótállás kezdő időpontja a termék Vevőnek történő átadásának napja. A termékhez a Szolgáltató mellékeli a kitöltött jótállási jegyet. A Vevő a jótállási jogát a jótállási jeggyel vagy a számlával / nyugtával érvényesítheti. Az előbbiekben megjelölt határidőkön túl jótállási jog már nem érvényesíthető.

Szolgáltató elutasíthatja a Vevő jótállási igényét, ha a hiba oka a termék részére való átadását követően lépett fel (rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, stb.), továbbá ha a Vevő a vásárlást nem tudja igazolni.

A Szolgáltató által elismert, jogos jótállási igény esetén annak rendezésére a következők szerint kerül sor:

A Vevő választása szerint kijavítást vagy cserét kérhet, kivéve, ha a kijavítás vagy csere teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. 

A Vevő a kijavítás iránti igényét a Szolgáltatónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. 

Ha a Szolgáltató a kijavításra vagy a kicserélésre irányuló kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve, nem tesz eleget, vagy nem tud eleget tenni, a Vevő az ellenszolgáltatás arányos leszállítását kérheti.

A Vevő abban az esetben elállhat a szerződéstől, ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke - bizonyítottan - megszűnt.

A Szolgáltató a Fogyasztónak minősülő Vevő által vásárolt terméket kicseréli, ha pedig ez nem lehetséges, a vételárat visszafizeti, ha

-        az első javítás során kiderül, hogy a termék nem javítható, és a Fogyasztó másként nem rendelkezik;

-        a jótállási időtartam alatt a termék három javítás után ismét meghibásodik, és a Fogyasztó eltérően nem rendelkezik;

-        a kijavításra az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor.

A Szolgáltató a cserére, visszafizetésre 8 napon belül kerít sort.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyebekben azonban a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az ÁSZF 5. és a 6. pontjában meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 A 10.000,- Ft vételár feletti termékek esetében a jótállási feltételekről bővebben tájékoztatást a termékhez mellékelt dokumentumok tartalmaznak.